Ja es pot consultar l’informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 3r trimestre de 2015 de l’Enquesta de població activa (EPA).

OCJ 3er EPA 2015Aquest informe recull els principals resultats de les darreres dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves. També ofereix informació sobre els estudis i l’emancipació dels joves i les joves. L’informe compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l’adulta i, quan les dades ho permeten, analitza les diferències dins del grup de joves. Les dades són generades per l’Idescat a petició de l’Observatori Català de la Joventut i fan referència a la població de 16 a 29 anys, d’acord amb la definició de joventut que fa la Llei 33/2010, de polítiques de joventut. La informació disponible en aquest document és, doncs, inèdita i ofereix una visió sobre la situació laboral del conjunt de la població jove.

Aspectes destacats

Extret de “Situació laboral de les persones joves a Catalunya. 3er trimestre de 2015. Observatori Català de la Joventut”pàg. 4-5

Situació d’activitat

 • La taxa d’activitat juvenil s’estabilitza i trenca una tendència a la baixa situant-se al 62,3%. Un 44,1% són joves ocupats i el 18,2% restant són el percentatge de joves a l’atur respecte el total de la població jove (coeficient d’atur juvenil).

Ocupació

 • La proporció de joves ocupats augmenta lleugerament (un 0,9% respecte fa un any) i situa la taxa d’ocupació en el 44,1%.
 • Aquesta dada significa la primera millora interanual en l’ocupació juvenil des de l’inici de la crisi. Tant en termes relatius con en termes absoluts, en aquest trimestre hi ha més llocs de treball ocupats per joves que en el tercer trimestre de l’any anterior. Aquesta dada consolida una aturada en la destrucció d’ocupació que s’observa des del 2013.
 • Malgrat això els efectes de la crisi han estat devastadors. L’any 2007 la taxa d’ocupació juvenil era d’un 66% el que significa que s’ha produït una disminució de més de 20 punts en les persones joves ocupades. En termes absoluts, durant aquest període han desaparegut 427.000 llocs de treball ocupats per joves.
 • Les persones joves treballen predominantment en el sector serveis (82,9%) i amb feines de més baixa qualificació que els de més de 29 anys.
 • Des del 2010 la taxa de temporalitat ha anat creixent. En aquest trimestre, gairebé la meitat de joves ocupats té un contracte temporal (un 47,5%).

Atur

 • La millora en l’ocupació es veu també reflectida en la disminució de 2,7 punts interanuals en la taxa d’atur juvenil que se situa en el 29,3%.
 • En xifres absolutes, a Catalunya hi ha 185.300 joves a l’atur.
 • L’atur afecta més als nois (30,9%), als més joves (64,2%), als joves sense estudis (41,8%) i als joves estrangers (34,3%).
 • La taxa d’atur juvenil de llarga durada se situa a l’11,4%. Això significa que 4 de cada 10 joves a l’atur fa més d’un any que busquen feina. Malgrat tot, des del 2013 hi ha una tendència a la baixa en aquest tipus d’atur.
 • A mesura que s’allarga l’atur, disminueix la cobertura dels ajuts públics: únicament el 9,3% de les persones joves aturades reben algun subsidi o prestació d’atur.

Estudis en curs

 • El 40,3% de les persones joves estudien. La crisi econòmica estimula el retorn o l’allargament dels estudis i la realització d’activitats de formació complementària.

Emancipació

 • La taxa d’emancipació de les persones joves de 16 a 29 anys se situa al 24,1%, seguint la tendència al descens dels últims anys. Els indicis d’una certa estabilització en l’ocupació juvenil encara no es reflecteix en una predisposició per marxar de casa.