Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES BARABARA EDUCACIÓ, S.C.C.L.

L’empresa garanteix als usuaris i usuàries de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Les dites dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades per Barabara Educació, S.C.C.L. té com a Finalitat: l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. A més, facilitar-li la informació que ens sol·licita a través dels formularis. Legitimació: la base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment explícit que presta en acceptar aquesta Política de Privacitat abans d’enviar-nos/facilitar-nos les seves dades, l’interès legítim del responsable del tractament en mantenir-lo informat sobre els serveis de l’empresa. Destinataris: no es comunicaran les seves dades a cap tercer, llevat que se l’informi expressament o existeixi obligació legal. Durada: les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per a satisfer la finalitat per a la qual les va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal. Drets: l’interessat és titular dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat d’aquestes. Així mateix, en qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de control competent (AEPD). L’exercici de drets podrà realitzar-se també sol·licitant-ho a: info@barabaraeducacio.org

A través del present avís, Barabara Educació SCCL informa els usuaris i usuàries de la Web www.barabaraeducacio.org, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a Barabara Educació SCCL les dades personals que els hi són sol·licitades motivat per la seva sol·licitud d’informació o per a la contractació de les diverses prestacions de serveis que s’ofereixen relacionats amb els serveis formatius, d’elaboració de materials pedagògics, de facilitació de processos i d’atenció a les persones en general.

Per tant, s’informa als usuaris i usuàries que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades en un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable Barabara Educació SCCL, amb domicili social al Carrer Valencia 579, 08026, Barcelona, duent a terme un tractament amb la finalitat potenciar i mantenir la relació de col·laboració, contractual o negocial que en el seu cas s’estableixi així com per rebre informació publicitària sobre els nostres serveis i comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, Barabara Educació SCCL podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari/a, o bé denegar el servei concret sol·licitat.

De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix a la Llei de protecció de dades, l’usuari/a pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a Barabara Educació SCCL, amb domicili social a la Carrer Valencia 579, 08026, Barcelona, en la qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l’interessat/da o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva reparació. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no acompleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim a l’efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

No es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris i usuàries mentre aquests mantinguin la seva relació amb Barabara Educació SCCL. No obstant això, els usuaris i usuàries poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària dels nostres serveis.

Barabara Educació SCCL ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari/a autoritzat.

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic i de les modificacions en ella introduïdes per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula implica, a més, el seu consentiment per a rebre comunicacions publicitàries dels nostres serveis, així com comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. En tota hora l’usuari/a pot oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient amb dirigir una comunicació escrita a Barabara Educació SCCL per correu electrònic a l’adreça electrònica info@barabaraeducacio.org , indicant en l’assumpte del correu “DONAR DE BAIXA”.

La Web de Barabara Educació SCCL conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris i usuàries. Barabara Educació SCCL no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’usuari/a accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris i usuàries que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: info@barabaraeducacio.org .

 

Barabara Educació SCCL