Guia d’indicadors de gènere per avaluar projectes i programes

El gènere és una categoria d’anàlisi que serveix per avaluar un programa o projecte dins d’un context i una realitat determinats. No es limita a recollir dades específiques desagregades per sexe, el que aquestes dades revelen és quina és la situació i la condició de les dones respecte de l’accés i el control dels recursos, la participació social, els rols i els valors associats al gènere i l’exercici dels drets.


Així, aquesta guia té com a finalitat aportar un marc teòric i pràctic per incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions impulsades per la Diputació de Barcelona, en aquest cas proposant indicadors de gènere per avaluar els projectes i els programes existents tant interns com els que s’impulsen a través de l’oferta externa al món local.

La guia aporta una eina bàsica d’autodiagnòstic que permet analitzar què estem tenint en compte en relació al gènere a l’hora d’avaluar un projecte o programa i poder pal·liar-ne les mancances que fins ara no contemplàvem. A més, proposa un seguit d’indicadors de gènere transversals que es poden aplicar a qualsevol àrea de la Corporació i incorporar a qualsevol projecte i programa per tal d’introduir
la perspectiva de gènere en la seva avaluació.

Finalment, dona pautes per redefinir i/o construir nous indicadors per cada àrea, amb l’objectiu de poder afinar més i millor l’avaluació amb mirada de gènere i, per tant, poder també millorar les propostes impulsades des de la mateixa Diputació de Barcelona.