Durant el mes de març, a Barabara Educació hem realitzat una formació professional adreçada a dones ucraïneses refugiades que viuen a Catalunya, amb protecció temporal a Espanya. Hem establert una col·laboració amb l’Associació ucraïnesa Djerelo (Українська асоціація “Джерело”, Барселона) per tal de facilitar eines d’orientació professional i recerca de feina a aquest grup de dones migrades.

 

Col·laboració entre Barabara Educació i Djerelo per realitzar una formació professional

A la foto, d’esquerra a dreta: Mariana Sorochuk (Vicepresidenta de l’ Associació ucraïnesa Djerelo), Laura Pérez (Responsable de projectes de Barabara Educació), Laura Mendoza (Responsable econòmica de Barabara Educació), Olha Dzyuban (Presidenta de l’ Associació ucraïnesa Djerelo, Victoria Shepel (Coordinadora del projecte d’integració laboral i serveis administratius de l’ Associació ucraïnesa Djerelo).

 

Aquest procés d’acompanyament professional va tenir una durada de tres sessions i ens vam centrar en orientar i guiar professionalment a aquestes dones. Durant els tres dies que va durar el curs hem presentat i ofert eines útils, pràctiques i de fàcil aplicació a cada una de les participants, per tal de facilitar la cerca de feina. Hem dissenyat i impartit un itinerari integral, des de l’anàlisi del mercat de treball fins l’elaboració del CV, atenent al perfil professional de cada participant, fins a la preparació específica dels processos de selecció.

A més, no només ens hem centrat en la cerca de feina sinó que hem donat importància a altres temes fonamentals vinculats al fet de ser dones ucraïneses refugiades, com qüestions legals i administratives bàsiques i recursos relacionats amb l’aprenentatge de l’idioma.

Tres sessions d’acompanyament professional a dones ucraïneses

En una PRIMERA SESSIÓ ens hem orientat vers  el coneixement i anàlisi del mercat laboral, i en l’identificació i desenvolupament de les competències transversals de cada una de les dones participants. Entenent que ambdues són passes essencials i cabdals en un procés d’orientació professional per ajudar les persones a identificar oportunitats de carrera i preparar-se per a la seva cerca de feina.

Entendre el mercat laboral implica conèixer les tendències, els sectors amb més demanda, les oportunitats emergents i les necessitats dels equips que recluten personal. Aquesta informació ha ajudat a les participants ucraïneses a identificar oportunitats, conèixer nous sector emergents, desenvolupar estratègies efectives i els hi ha facilitat la creació d’un pla de treball efectiu.

Per altra banda, durant tot el curs hem donat molta importància a les competències transversals en tant que habilitats i capacitats capaces d’afavorir la flexibilitat i l’adaptabilitat en els entorns de treball permetent a les persones adaptar-se a diferents rols i entorns laborals. També, hem volgut transmetre la idea que les competències transversals poden augmentar la seva competitivitat en el mercat laboral i són fonamentals per al desenvolupament professional continu.

Sessions de guia professional de Barabara Educació a dones ucraïneses

En una SEGONA SESSIÓ ens hem enfocat en treballar el CV de cada una de les participants de forma individual per tal d’oferir consells i recomanacions per a la seva millora i optimització. Hem volgut compartir que aquest punt és crucial perquè és la primera impressió que donem als potencials empleadors/es, per tant ha d’estar ben estructurat i ser informatiu per destacar les habilitats, experiència i formació de manera clara i concisa.

De forma complementària, hem dedicat aquesta part del curs a facilitar al grup de dones participants eines per a la cerca de feina, hem assenyalat canals de cerca (dels més generalistes a d’altres més específics i concrets per sectors) i hem establert un pla de treball definint objectius a curt, mig i llarg termini.

La TERCERA I ÚLTIMA SESSIÓ l’hem dedicat a analitzar totes les possibles passes dels processos de selecció per oferir eines que assegurin la seva superació amb èxit. Ens hem centrat en la diferent tipologia de processos de selecció, en proves i tests habituals i en dinàmiques que facilitin la superació d’entrevistes personals.

 

Participants de la formació professional de Barabara educació

 

En resum, durant aquest procés d’orientació professional a aquest grup de dones ucraïneses, a través de Djerelo, les hem acompanyat per impulsar les seves possibilitats d’ocupació, alhora que fomentant un creixement personal i professional significatiu. I amb aquest objectiu en ment, hem explorat el mercat laboral, ens hem centrat en el desenvolupament de competències transversals i la millora del currículum vitae i dels processos de selecció, a la vegada que hem promogut la confiança i l’autoconeixement de cada una de les participants per ajudar-les en el seu procés de presa de decisions professionals.