General

Cartel de la XIª edición del curso de desarrollo profesional organizado por Barabara Educació para mujeres

 

Cartel de la XIª edición del curso de desarrollo profesional organizado por Barabara Educació para mujeres

EduCom Dones és el nostre programa social adreçat a dones i persones no binàries, tinguin o no experiència professional, es trobin en situació d’atur o precarietat laboral o bé tinguin ganes d’un canvi laboral. Aquest any, aquest procés s’emmarca dins el Projecte Oreneta, dirigit a persones migrades. Per això, oferim aquests serveis especialitzats a dones i persones no binàries, independentment que es trobin en situació administrativa regular o irregular.

Al març d’aquest any, vam tancar la desena edició i estem ja preparant l’onzena, que començarà el 7 de maig de 2024 fins el 30 de maig, per tal d’ oferir eines i recursos que millorin l’ ocupabilitat de les persones, augmentant les seves oportunitats d’accés al món laboral o reorientant la pròpia trajectòria professional.

Des de Barabara, realitzem, en definitiva, un acompanyament per generar processos d’empoderament individual i col·lectiu. I aquest acompanyament es conforma de:

8 sessions de 2.30h cada una de treball grupal intensiu, amb una metodologia participativa i vivencial.
1 sessió de treball individual atenent als objectius professionals de cada persona.

Participar en el programa EduCom Dones és gratuït i les places són molt limitades perquè d’aquesta manera ens assegurem un aprenentatge i un acompanyament totalment  personalitzats.

Assessorament laboral enfocat en el desenvolupament de competències

En el conjunt de tot el programa EduCom Dones de Barabara Educació aprofundim en els següents temes en el transcurs de les diferents sessions:

· Desenvolupament de competències transversals, per preparar les persones participants per adaptar-se ràpidament a canvis i a entorns laborals diversos. Considerem que aquesta adaptabilitat és crucial en un món laboral que està en constant evolució, on les necessitats dels mercats i les tecnologies canvien a un ritme accelerat. Però això, preparem les professionals perquè tinguin les eines per navegar amb èxit a través d’aquests canvis, veient les transformacions com a oportunitats en lloc de desafiaments.  Sense oblidar que les competències transversals juguen un paper clau en el foment de la innovació i la creativitat dins de les organitzacions.

Edició X d'EduCOM dones, projecte social de Barabara Educació

· L’anàlisi del mercat laboral actual. En les nostres sessions grupals, li dediquem un espai a aquest punt perquè és important conèixer les característiques actuals i les tendències cap a on es dirigeix el mercat laboral. D’aquesta manera, identifiquem oportunitats i riscos (assenyalant, concretament, aquells sectors estancats i els que tenen més potencial de creixement). Així, les participants tenen una idea per ajustar la seva formació i desenvolupament professional per tal d’adquirir les habilitats essencials que es demanen actualment i, en conseqüència, elaborar una òptima planificació estratègica de la carrera professional.

· El mercat de l’Economia Social i Solidària. En les sessions grupals li dediquem un apartat al tema de l’ESS per ampliar les perspectives laborals de les participants a l’EduCom Dones cap a sectors alineats amb valors ètics i socials com, per exemple, el desenvolupament sostenible, la inclusió social, l’educació, el consum responsable o el cooperativisme, entre d’altres. En definitiva, oferim un ventall d’oportunitats en organitzacions que prioritzen l’impacte social i ambiental positiu per sobre del benefici econòmic.

· Anàlisi d’interessos, valors personals, i dels desitjos professionals. En aquest pas important ens centrem en ajudar les persones a comprendre millor els seus propis interessos, habilitats, aptituds i actituds. Pretenem aconseguir una alineació i equilibri, de forma molt personalitzada, entre els interessos personals, els valor individuals i les opcions del mercat de treball, per així millorar significativament la motivació, el compromís i l’èxit en la carrera professional.

· Anàlisi de les pròpies experiències i balanç professional. En relació directa amb el punt anterior, l’aprenentatge dels errors i dels èxits professionals passats té una importància cabdal en aquest procés d’orientació professional. Guiant les participants durant aquesta reflexió les ajudem a guanyar autoconeixement i maduresa, i a desenvolupar la resiliència i la capacitat d’adaptació. Pretenem que arribin a comprendre quines estratègies, habilitats i comportaments contribueixen a l’èxit individual, així com identificar àrees de millora i creixement personal i professional.

Curs de desenvolupament professional EduCom Dones de Barabara Educació

· Pla de treball: Quins són els meus objectius professionals? Un cop realitzat l’anàlisi dels punts anteriors, acompanyem les persones a traçar un mapa d’accions detallades i específiques que l’apropin al seu objectiu professional, tenint en compte tots els elements analitzats en les sessions anteriors.

· Optimització del currículum. Ajudem a redissenyar i optimitzar el CV de les participants perquè actuï com a carta de presentació destacant eficientment les habilitats, experiència i educació de manera que copsi l’atenció de l’equip de Recursos Humans / Gestió de Persones. Un bon currículum pot obrir portes a entrevistes i, eventualment, a oportunitats de treball, mentre que un currículum mal preparat pot tancar aquestes portes, per això li dediquem especial atenció a aquest punt.

· De forma complementària al CV, en les sessions treballem els canals de recerca de feina, incloent-hi portals d’ocupació en línia, xarxes professionals, fires de treball, i xarxes de contactes, ja que aquestes eines són crucials per accedir a les oportunitats laborals disponibles. Fomentem amb les participants d’EduCom Dones l’ús d’aquest canals per ampliar significativament l’abast de la recerca de feina.

· Networking. Fomentem la creació d’una xarxa de contactes laboral en tant que aspecte fonamental que permet a les participants connectar-se amb professionals del seu sector o àrees d’interès, proporcionant-los-hi visibilitat i accés a oportunitats de feina que moltes vegades pertanyen al mercat ocult i que no arriben a publicar-se en els canals tradicionals de recerca de feina. Facilitem informació de com realitzar un networking efectiu i pautes per començar.

· Quins són els meus drets laborals bàsics. Ajudem a les persones d’EduCom Dones a comprendre els drets laborals bàsics que les assisteixen i, sobretot en aquells casos en els quals es troben en situació administrativa irregular i augmenten els dubtes, sobre els tràmits de regularització. A més, posem èmfasi, no només en els drets laborals bàsics, sinó també en altres com el dret a un salari just per la feina realitzada, a un entorn de treball segur i saludable, a la no discriminació i a l’igualtat d’oportunitats en l’ocupació, a la privacitat i al respecte dins el lloc de treball, i a la llibertat d’associació, incloent el dret a sindicar-se o a no fer-ho.

· Els processos de selecció.  A Barabara som conscients que és necessària una comprensió profunda dels processos de selecció, per això preparem les estudiants per augmentar les seves possibilitats d’èxit. A més, realitzem simulacions d’entrevistes de feina amb les persones interessades i així aconseguim que la persona es familiaritzi amb el procés, augmenti la seva confiança i pugui identificar els seus punts forts i les seves àrees de millora.

· Diagnòstic competencial final. Finalment, realitzem un anàlisi personal de cada una de les participants de l’EduCom Dones per avaluar detalladament les seves habilitats, competències i punts forts, així com les àrees que necessiten desenvolupament o millora. Pretenem que aquest diagnòstic sigui una eina facilitadora per identificar competències clau, planificar el futur desenvolupament professional i establir un pla de carrera amb objectius a curt, mitjà i llarg termini.

Si vols formar part de l’ XI edició de l’EduCom Dones que comença al maig, encara ets a temps, et pots apuntar a través d’aquests enllaços:

EduCom Dones de Barabara educació, curs de desenvolupament professional per a dones

 

En català:  Clica aquí

En castellano: Clica aquí

Formació professional de Barabara Educació a un grup de dones ucraïneses a través de Djerelo

 

Durant el mes de març, a Barabara Educació hem realitzat una formació professional adreçada a dones ucraïneses refugiades que viuen a Catalunya, amb protecció temporal a Espanya. Hem establert una col·laboració amb l’Associació ucraïnesa Djerelo (Українська асоціація “Джерело”, Барселона) per tal de facilitar eines d’orientació professional i recerca de feina a aquest grup de dones migrades.

 

Col·laboració entre Barabara Educació i Djerelo per realitzar una formació professional

A la foto, d’esquerra a dreta: Mariana Sorochuk (Vicepresidenta de l’ Associació ucraïnesa Djerelo), Laura Pérez (Responsable de projectes de Barabara Educació), Laura Mendoza (Responsable econòmica de Barabara Educació), Olha Dzyuban (Presidenta de l’ Associació ucraïnesa Djerelo, Victoria Shepel (Coordinadora del projecte d’integració laboral i serveis administratius de l’ Associació ucraïnesa Djerelo).

 

Aquest procés d’acompanyament professional va tenir una durada de tres sessions i ens vam centrar en orientar i guiar professionalment a aquestes dones. Durant els tres dies que va durar el curs hem presentat i ofert eines útils, pràctiques i de fàcil aplicació a cada una de les participants, per tal de facilitar la cerca de feina. Hem dissenyat i impartit un itinerari integral, des de l’anàlisi del mercat de treball fins l’elaboració del CV, atenent al perfil professional de cada participant, fins a la preparació específica dels processos de selecció.

A més, no només ens hem centrat en la cerca de feina sinó que hem donat importància a altres temes fonamentals vinculats al fet de ser dones ucraïneses refugiades, com qüestions legals i administratives bàsiques i recursos relacionats amb l’aprenentatge de l’idioma.

Tres sessions d’acompanyament professional a dones ucraïneses

En una PRIMERA SESSIÓ ens hem orientat vers  el coneixement i anàlisi del mercat laboral, i en l’identificació i desenvolupament de les competències transversals de cada una de les dones participants. Entenent que ambdues són passes essencials i cabdals en un procés d’orientació professional per ajudar les persones a identificar oportunitats de carrera i preparar-se per a la seva cerca de feina.

Entendre el mercat laboral implica conèixer les tendències, els sectors amb més demanda, les oportunitats emergents i les necessitats dels equips que recluten personal. Aquesta informació ha ajudat a les participants ucraïneses a identificar oportunitats, conèixer nous sector emergents, desenvolupar estratègies efectives i els hi ha facilitat la creació d’un pla de treball efectiu.

Per altra banda, durant tot el curs hem donat molta importància a les competències transversals en tant que habilitats i capacitats capaces d’afavorir la flexibilitat i l’adaptabilitat en els entorns de treball permetent a les persones adaptar-se a diferents rols i entorns laborals. També, hem volgut transmetre la idea que les competències transversals poden augmentar la seva competitivitat en el mercat laboral i són fonamentals per al desenvolupament professional continu.

Sessions de guia professional de Barabara Educació a dones ucraïneses

En una SEGONA SESSIÓ ens hem enfocat en treballar el CV de cada una de les participants de forma individual per tal d’oferir consells i recomanacions per a la seva millora i optimització. Hem volgut compartir que aquest punt és crucial perquè és la primera impressió que donem als potencials empleadors/es, per tant ha d’estar ben estructurat i ser informatiu per destacar les habilitats, experiència i formació de manera clara i concisa.

De forma complementària, hem dedicat aquesta part del curs a facilitar al grup de dones participants eines per a la cerca de feina, hem assenyalat canals de cerca (dels més generalistes a d’altres més específics i concrets per sectors) i hem establert un pla de treball definint objectius a curt, mig i llarg termini.

La TERCERA I ÚLTIMA SESSIÓ l’hem dedicat a analitzar totes les possibles passes dels processos de selecció per oferir eines que assegurin la seva superació amb èxit. Ens hem centrat en la diferent tipologia de processos de selecció, en proves i tests habituals i en dinàmiques que facilitin la superació d’entrevistes personals.

 

Participants de la formació professional de Barabara educació

 

En resum, durant aquest procés d’orientació professional a aquest grup de dones ucraïneses, a través de Djerelo, les hem acompanyat per impulsar les seves possibilitats d’ocupació, alhora que fomentant un creixement personal i professional significatiu. I amb aquest objectiu en ment, hem explorat el mercat laboral, ens hem centrat en el desenvolupament de competències transversals i la millora del currículum vitae i dels processos de selecció, a la vegada que hem promogut la confiança i l’autoconeixement de cada una de les participants per ajudar-les en el seu procés de presa de decisions professionals.