Formació

A Barabara Educació som especialistes en  formació en desenvolupament competencial i organitzacional

Realitzem formacions en desenvolupament competencial; competències transversals i habilitats socials, i organitzacionals; gestió d’equips humans, gestió de projectes, gestió del coneixement.., per entitats, centres educatius, empreses i administracions. Totes les formacions les adaptem al context i al grup amb què treballem. Creem continguts dinàmics i adaptats a les necessitats reals.

 

 • Dinàmiques en petits grups
 • Dinàmiques vivencials

 • GESTIÓ DE PROJECTES
 • Disseny, planificació i gestió de projectes. Diagnòstic del projecte. Organització i recursos humans. Implementació i seguiment. Avaluació en el context de la gestió de projectes.

 • GESTIÓ D’EQUIPS
 • Gestió de les emocions, relacions interpersonals, assertivitat, motivació, acompanyament, delegació. Definició de llocs de treball i competències. Gestió per competències. Selecció i acollida. Avaluació de l'acompliment.

 • LIDERATGE
 • La persona líder o facilitadora. Capacitats i la seva visió. Coneixements i habilitats amb el propòsit de dirigir altres persones cap a l’èxit, líders de procés, treballar en equip, motivació, objectius, capacitats de lideratge, l’observació, l’argumentació i la presa de decisions.

 • GESTIÓ DEL CONEIXEMENT COMPARTIT
 • Cultura organitzativa, processos, noves tecnologies, aprenentatge continuat, innovació. Entorns col·laboratius productius per a generar aprenentatge efectiu.

 • DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL
 • Competències de gestió personal (identificació de les pròpies capacitats, disposició a l’aprenentatge i situar-se en el context concret), de relació (comunicació, relació interpersonal i treball en equip) i d’afrontament (responsabilitat, adaptabilitat, organització, negociació i gestió de l’estrès).

 • APODERAMENT I AUTOESTIMA
 • Formació des de la triple dimensió de l’apoderament: personal, com a desenvolupament del sentit del jo, de la confiança i la capacitat individual; de les relacions properes, com a capacitat de negociar i influir en la naturalesa de les relacions i les decisions; i col·lectiva, com a la participació en les estructures polítiques i acció col·lectiva basada en la cooperació.

 • Eines per al disseny, redacció i gestió de projectes en l'àmbit de l'ESS
 • Com redactar les idees que tenim al cap i convertir-les en un projecte. Treball pràctic des del disseny, la planificació, la formulació, l’execució i l’avaluació com a procés transversal.

 • Incorpora la perspectiva de gènere en el teu projecte
 • Més enllà de les xifres quantitatives, com fomentem la participació i l’empoderament de les dones des dels nostres projectes? Els nostres projectes contribueixen a la millora de les condicions de vida de les dones? Treballem com incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases del projecte, des del diagnòstic fins a l’avaluació.

 • Habilitats per la gestió d'equips i facilitació
 • Com fer front al treball en equip en els projectes de l’ESS. Eines i estratègies per a millorar-ho, des de la gestió emocional, la gestió dels conflictes i la facilitació de processos.

 • Oportunitats i competències per treballar en l'ESS
 • Desenvolupament de les nostres competències transversals per treballar en el marc de l’Economia Social i Solidària.

 • Què és l'Economia Social i Solidària?
 • De què parlem quan parlem d’Economia Social i Solidària? Quin és l’impacte de l’ESS a Barcelona, a Catalunya i al món? Coneixement de l'ecosistema de l'ESS a través d’experiències i pràctiques actuals.

 • Claus per emprendre en l'ESS i noves tendències
 • Quan parlem d’emprendre col·lectivament parlem de prendre una decisió personal i professional que comportarà tota una sèrie d’aspectes a tenir en compte, sabeu quins són els temes clau per emprendre col·lectivament?

 • Economia comunitària i territori: ESS pels barris i les persones
 • Experiències d’economia comunitària: horts comunitaris, grups de consum, xarxes d’intercanvi, bancs del temps o grups de criança compartida.

 • Economies feministes
 • Com promovem una economia que uneixi la part productiva i la reproductiva? Quina diferència hi ha entre les economies feministes i l’economia de les cures? Com incorporem les cures en l’economia? Què aporten?

 • Avaluar què fem i com ho fem. Indicadors d'impacte i balanç social
 • Presentació de diferents metodologies, eines i processos l’objectiu de conèixer, analitzar i decidir quin procés d’avaluació pot ser el més idoni segons les necessitats de la nostra entitat o projecte.

 • Com fer un pla d’empresa per projectes d’Economia Social i Solidària
 • Com passar de la idea a l’acció, aprofundint en la conceptualització, les fases i les parts per crear el propi pla d’empresa.

 • Taller en lideratge col·lectiu i gestió compartida
 • Aprofundiment en el lideratge col·lectiu i la gestió compartida, posant l’èmfasi en la pràctica de competències que ens ajuden a cooperar i treballar amb altres per a aconseguir un objectiu comú.

 

 • Eines i recursos per a promoure la conciliació familiar, personal i laboral
 • La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és una estratègia que facilita la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes. Incorporar aquestes mesures en el nostre projecte serà vital per no reproduir desigualtat de gènere, com podem fer-ho?

 • Eines per la prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe i diversitat sexual
 • Aproximació a l’elaboració de protocols per definir el marc d’actuació davant de situacions d´assetjament amb la finalitat d'erradicar aquest tipus de conductes a l’empresa o entitat.

 • Mesures i plans d'igualtat a les organitzacions
 • Incidència en la importància d’incorporar la transversalitat de gènere per tal de treballar activament per la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Com dissenyar, redactar i implementar el pla d’igualtat per fases.

 • Claus per a la implementació de polítiques de gènere
 • Bases per a la introducció i posada en marxa de les polítiques d’igualtat de gènere a l’àmbit municipal, iniciant el camí des de la reflexió personal, social i col·lectiva.

 • Taller de relacions igualitàries
 • Reflexió sobre el procés de socialització de gènere, els models de relació basats en valors de respecte cap a les altres persones, els estereotips, les diverses masculinitats (tradicional versus igualitària) i el seu paper en la igualtat i en l’eliminació de la discriminació i de la violència masclista, la coresponsabilitat, la coeducació…

 • Taller d’empoderament i feminismes
 • Generar processos d’empoderament per afavorir el creixement personal de les dones i dotar-les de recursos emocionals per gestionar les seves vides, en la seva triple dimensió: des de l’àmbit personal, des de l’àmbit de les relacions properes, i des de l’àmbit col·lectiu.

 • Habilitats socials per a l’ocupació
 • Treball del reforç de les habilitats socials i les competències de gestió personal, habilitats clau en l’ocupació.

 • Competències clau per a l’ocupació
 • Treball d’autoanàlisi per identificar les nostres competències clau, quines són les competències més demandades en el mercat laboral i com posar-les en pràctica.

 • Construeix el teu propi projecte professional
 • Balanç competencial i anàlisi de la trajectòria professional. Definició de les metes i els objectius professionals que volem assolir i definició d’aquells itineraris que ens poden ajudar a fer-ho possible.

 • Processos de selecció
 • Treball dels processos de selecció tant individuals com grupals des del desenvolupament competencial, posant especial èmfasi en les competències comunicatives i estratègies per una comunicació eficaç.

 • Orientació professional i recerca de feina
 • Taller per aprofundir en els canals de recerca de feina existents, conèixer-los i saber utilitzar-los. Concretar el propi perfil professional i conèixer estratègies d'autocandidatura, així com treballar en el propi currículum professional.

 • Coneix la Plataforma Empresa i Ocupació
 • Taller per actualitzar o realitzar el currículum en format digital i registrar-lo a la Plataforma Empresa-Ocupació, la base de dades de professionals amb què Barcelona activa gestiona i cobreix les ofertes de feina que les empreses envien.

"El procés d’aprenentatge es realitza a partir de la construcció intel·lectual i vivencial. No treballem sobre continguts tancats, o amb lliçons magistrals, ens basem en el procés del diàleg, la vivència, la experimentació i el raonament."

 • Aprenentatge cooperatiu
 • Aprenentatge basat en problemes
 • Innovació i creativitat
 • Determinar amb claredat els objectius
 • Proposar activitats factibles
 • Descriure el desenvolupament per passos
 • Sistematitzar les observacions i conclusions

Els principis metodològics en què ens basem parteixen de l'enfocament de l'aprenentatge dialògic. Les nostres sessions es basen en la contribució realitzada pels i les participants, a través del diàleg igualitari, on la importància rau en els arguments i no en l'estatus de la persona que els realitza. Se supera així l'exclusió dels grups que no manegen el llenguatge acadèmic ni la cultura occidental.

Totes les persones tenim una intel·ligència cultural adquirida al llarg de la nostra experiència de vida i que expressem a través de les interaccions. Sota aquest principi es reconeix tota la forma d'intel·ligència, inclosa la pràctica, acadèmica i les interaccions comunicatives verbals i no verbals. D'aquesta manera els objectius i els coneixements es creen a través de les diferents experiències, formes de coneixement i punts de vista.

Apostem per la transformació com a capacitat que tenim les persones com a agents humans per interactuar amb el mitjà per transformar-lo, així com amb la dimensió instrumental del procés educatiu on el diàleg inclou l'aprenentatge dels continguts que ens són útils; com la comunicació, el lideratge, les xarxes o la planificació.

Definim els objectius dels nostres cursos d'acord amb les necessitats i expectatives del grup, creant sentit i garantint la utilitat dels continguts i les eines pràctiques en l’aprenentatge. L'eix que guia els grups de formació dialògica és la solidaritat on tothom aprèn de tothom, apoderant-nos per dotar-nos d'una autoritat que ens permetrà confrontar-nos amb els obstacles i barreres.

Basem totes les formacions en els principis de l‘educació intercultural a través de la promoció del dret a ser diferent, treballant per eliminar estereotips i prejudicis, fomentant el descobriment i la valoració de la riquesa de la diversitat i lluitant contra formes de discriminació de tota mena. Promovem el coneixement d’altres cultures i el respecte de les mateixes.

Projectes relacionats